Z posledního čísla

Vybrané články

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku

Mgr.Radka Bužgová, Ph.D., doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., Mgr.Marek Bužga

Vítkovická nemocnice, Ostrava 3Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Účel studie: Cílem této studie bylo zhodnotit vliv chirurgické léčby obezity na subjektivní vnímání kvality života žen v souvislosti se zdravím. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 26 žen po laparoskopické tubulizaci žaludku. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník pro měření kvality života WHOQOL-BREF. Všechny ženy vyplnily dotazník třikrát: 1 měsíc před operací, 3 a 6 měsíců po operaci. Výsledky: Před operací vykazovaly ženy s morbidní obezitou (zejména do 45 let) statisticky významně nižší kvalitu života v oblasti psychického zdraví (p=0,0001), fyzického zdraví (p=0,0001) a také v jednotlivých položkách celkového hodnocení kvality života (p=0,0017) a spokojenosti se zdravím (p=0,0010) ve srovnání s populační normou. Již po 3 měsících po operaci došlo k výraznému zlepšení kvality života v uvedených doménách i jednotlivých položkách (p=0,0010). Po 6 měsících po operaci vykazovaly pacientky podobné průměrné hodnoty kvality života jako běžná populace. Současně došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p<0,001). Závěr: Chirurgická léčba obezity je efektivní pro redukci hmotnosti a současně pro pozitivní změny v kvalitě života související se zdravím u žen s morbidní obezitou.

Minimálně invazivní chirurgie a karcinom jícnu

doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc., doc.MUDr.René Aujeský, CSc.

Rozvoj miniinvazivní chirurgie pozitivně ovlivnil v posledních desíti letech i operační letalitu a morbiditu resekčních výkonů na jícnu. Časné pooperační komplikace vždy souvisely s nepříznivým uložením jícnu v mediastinu, k němuž vedly a dosud vedou pouze dvě přístupové cesty. Jednak transhiatální, která při konvenčním způsobu operace představuje preparaci bez kontroly zraku, a torakotomie, která je zatížena vyšší četností respiračních komplikací. Videoasistovaný transhiatální přístup k dolní polovině jícnu, tak jak jej používáme na I. chirurgické klinice FN v Olomouc v posledních 11 letech se jeví jako ideální, protože umožňuje resekci jícnu bez otevření hrudníku a zároveň umožňuje izolaci jícnu, včetně okolní lymfadenektomie pod kontrolou zraku. Autoři v práci prezentují zkušenosti s touto metodou, včetně komplikací a jejich následného řešení.

Detekce sentinelové uzliny u karcinomu endometria

MUDr.Petr Valha, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Sák, Ph.D.

Detekce sentinelové uzliny, původně vyvinutá pro maligní melanom, se postupně rozšířila do celé oblasti onkochirurgie. Standardní metodou se stala u melanomu, v gynekologii u karcinomu prsu, karcinomu vulvy a karcinomu cervixu. První zpráva o biopsii sentinelové uzliny u karcinomu endometria je z roku 1996 – Burke, o 3 roky dříve než u karcinomu cervixu (1). První laparoskopická lymfadenektomie byla provedena v roce 1989 Dargentem u karcinomu cervixu (2).

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.