Z posledního čísla

Vybrané články

Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii - retrospektivní studie

MUDr.Radek Müller, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Zdeněk Vocásek

Článek se zaměřuje na identifikaci výskytu komplikací v gynekologické endoskopii. Analyzovanu operační techniku představuje laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), která byla do spektra gynekologických operací zařazena v roce 1988. Kromě samotných komplikací se zároveň zamýšlíme nad možnostmi jejich prevence. Vycházíme z původní práce, která byla zhotovena na souboru 487 pacientek, jež byly operovány metodou LAVH v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v období let 2005–2008. Tato data porovnáváme s údaji v Národním registru komplikací v gynekologické laparoskopii. LAVH patří k moderní a výhodné terapii velké skupiny gynekologických patologií. Při dodržení nezbytných postupů je výskyt závažných komplikací podle našich výsledků jen 6,8 %. LAVH je tedy bezpečnou metodou, která plně respektuje principy minimálně invazivní chirurgie.

Komplexní pohled na možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii

MUDr.Jakub Fejfar, MUDr.Miroslav Štursa

Článek hodnotí možnosti rekonstrukce uretrovezikální anastomózy při laparoskopické či roboticky asistované laparoskopické radikální prostatektomii. Zaměřuje se na techniku rekonstrukce zadních fasciálních struktur a rhabdosfinkteru společně s technikou periuretrální suspenze s fixací dorzálního venózního svazku, jejichž účelem je obnova časné kontinence moči u pacientů po radikální operační léčbě pro karcinom prostaty.

Lze laparoskopickou adrenalektomii považovat za „zlatý standard“ ?

prof.MUDr.Mojmír Kasalický, CSc., MUDr.Radek Pohnán, MUDr.Radek Doležel, doc.MUDr.Tomáš Zelinka, CSc.

Úvod: Počátek miniinvazivního přístupu v operaci nadledvin můžeme datovat od roku 1992, kdy Gagner jako první na světe provedl adrenalektomii laparoskopickou metodou. Od té doby se laparoskopická adrenalektomie (LA) postupně stala téměř „zlatým standardem“. Typickou indikací k LA je aldosteron-produkující adenom, Cushingův syndrom, feochromocytom nebo méně často se vyskytující adrenální cysty a myelolipomy. Metoda: LA je nejčastěji prováděna transperitoneálním přístupem s polohou nemocného na boku, méně často na zádech. Retroperitoneální přístup je používán méně. Na základě literárních údajů lze říci, že v poslední době počet laparoskopických adrenalektomií významně stoupá. V našem souboru bylo od roku 2006 nejprve na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN a pak na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN v Praze provedeno transperitoneálním přístupem celkem 137 laparoskopických adrenalektomí (LA) u 130 nemocných. Z toho u sedmi byla provedena oboustranná LA. Ve dvou případech bylo nutno LA konvertovat v laparotomický přístup pro velký rozměr nádoru (13–14 cm). Výsledky: Průměrná délka operace byla 82 minut (40–154 min), u bilaterální LA byla průměrná délka operace 185 minut (125–270 min). Průměrná velikost odstraněného preparátu pomocí LA byla 4,9 cm (1,8–12,5 cm) s průměrnou hmotností 44 g (18–421 g). Nemocní byli sledováni prvních 24 hodin po operaci na jednotkách intenzivní péče, průměrná doba hospitalizace byla 3,7 dne (2–6 dní). Závěr: Laparoskopická adrenalektomie se postupně stává metodou „zlatého standardu“ pro léčbu velké většiny tumorů nadledvin do velikosti 10 cm bez ohledu na fakt, zda se jedná o benigní či maligní nádor bez známek invaze do okolních tkání.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.