Z posledního čísla

Vybrané články

Postavení endoskopické dilatace v léčbě pooperačních stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D., MUDr.Eva Bouzková, MUDr.Dana Ďuricová, MUDr.Viktor Komárek, MUDr.Naďa Machková, prof.MUDr.Milan Lukáš, CSc.

Úvod: Nemocní s Crohnovou chorobou dospějí až v 80 % případů do stadia stenózující nebo perforující formy onemocnění. Většina těchto pacientů je operována a současně vystavena riziku recidivy onemocnění se vznikem nové stenózy v anastomóze. Cíl a metodika studie: V retrospektivní studii jsme posuzovali účinnost a bezpečnost endoskopické dilatace anastomotických stenóz na souboru nemocných sledovaných v centru specializovaném na léčbu idiopatických střevních zánětů. Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 54 pacientů průměrného věku 40,5 ± 12,8 roku, kteří podstoupili celkem 86 dilatací. Okamžitého endoskopického efektu hodnoceného průchodností stenózy endoskopem bylo dosaženo u 62 % nemocných, avšak klinický efekt měla většina dilatačních sezení (96 %). Při mediánu sledování 28 měsíců (rozmezí 10–39) byl medián trvání úlevy od obstrukčních obtíží v celém souboru 13,5 (rozmezí 2–31) měsíce. Délka trvání efektu dilatace nebyla ovlivněna okamžitým endoskopickým efektem (p = 0,46, nepárový t-test), podávání biologické léčby bylo spojeno s kratší dobou trvání efektu (p = 0,0395, nepárový t-test). Nepozorovali jsme žádný případ závažné komplikace. Závěr: Endoskopická dilatace anastomotických stenóz u nemocných s Crohnovou chorobou je bezpečnou a účinnou alternativou opakovaných chirurgických resekcí.

Sialendoskopie - nová metoda v diagnostice a léčbě benigní obstrukční choroby slinných žláz

MUDr.Pavel Štrympl, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MUDr.Tomáš Pniak

Benigní obstrukční choroba vývodového systému velkých slinný žláz, vzniklá na podkladě zánětu a sialolitiázy, patří k nejčastějším onemocněním slinných žláz. Zúžením nebo obstrukcí vývodového systému trpí cca 3,7 % populace (z toho sialolitiázou cca 1,2 % dospělé populace). V současnosti se diagnostika benigních obstrukcí opírá o anamnézu, palpační vyšetření a sonografický nález. Tyto metody nicméně neumožňují podrobné zhodnocení vývodového systému a léčba recidivující sialoadenitidy spočívá stále často v exstirpaci celé slinné žlázy a tím i ztrátě její funkce. Místo a stupeň obstrukce lze podstatně přesněji určit pomocí endoskopického vyšetření vývodového systému (sialendoskopie). Kromě diagnostického přínosu lze endoskopicky provést i cílenou dilataci zánětlivé stenózy či provést extrakci nebo rozdrcení sialolitu a zachovat tak funkci žlázy. Tato progresivně se rozvíjející metoda s sebou nese výhodu léčby cestou přirozeného vývodu slinné žlázy, zefektivňuje léčbu a zkracuje délku rekonvalescence.

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek, MUDr.Pavla Urbánková

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.