Endoskopie 2010; 19(2): 56-60

Adheze po myomektomii: možnosti prevence

MUDr.Kristýna Kubínová, doc.MUDr.Michal Mára, CSc., doc.MUDr.David Kužel, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod: Myomektomie je zlatým standardem léčby myomů u žen plánujících graviditu. Je však spojena s vysokým rizikem vzniku sekundárních, tzv. de-novo, adhezí. Mezi možnosti prevence vzniku adhezí patří šetrná chirurgická technika a využití antiadhezivních prostředků.

Materiál a metodika: Analýza dat z našeho pracoviště a literárních zdrojů. Provedli jsme 27 second-look laparoskopií po laparoskopické (LM, 21 pacientek) nebo otevřené (OM, 6 žen) myomektomii, při níž byl na oblast děložní sutury aplikován gel se 100% kyselinou hyaluronovou. Při second-look laparoskopii byly hodnoceny rozsah a kvalita adhezí a stanoveno modifikované skóre Americké společnosti pro fertilitu (mAFS).

Výsledky: U pacientek po LM se v 5 % vyskytly adheze masivní, v 66 % jemné a 29 % pacientek nemělo adheze žádné. Průměrné skóre mAFS bylo v této skupině 0,86. Ve skupině žen po OM se ve 100 % případů v oblasti předchozí myomektomie vyskytovaly masivní adheze a průměrné skóre mAFS bylo 4,33.

Závěr: První zkušenosti s aplikací gelu kyseliny hyaluronové naznačují efektivitu této látky po laparoskopické myomektomii.

Klíčová slova: myomektomie, adheze, antiadhezivní preparáty, kyselina hyaluronová

Post-myomectomy adhesions: prevention

Introduction: Myomectomy is the golden standard in uterine fibroid treatment. It is, however, associated with a high risk of de-novo adhesion formation. The way to eliminate adhesion formation is to use minimally-invasive surgical approach and antiadhesive barriers.

Materials and methods: Analysis of literary resources and data from our department. In our department a total of 27 second-look laparoscopies after myomectomy with application of auto-cross-linked hyaluronic acid gel was performed. 21 patients underwent laparoscopic (LM) and 6 open myomectomy (OM) as the primary procedure. On the second-look intraperitoneal adhesions were evaluated and graded using a modified American Fertility Society (mAFS) scoring method.

Results: The group of patients after LM presented with following findings: dense adhesions 5 % patients, 66 % filmy adhesions and 29 % of patients had no adhesions. The average mAFS score was 0.86. 100 % of patients after OM presented with dense adhesions and the average mAFS score was 4.33.

Conclusion: Auto-cross-linked Hyaluronic acid gel is effective in adhesion formation prevention in laparoscopic myomectomy.

Keywords: myomectomy, adhesions, antiadhesive barriers, auto-cross-linked hyaluronic acid gel

Zveřejněno: 1. červen 2010


Reference

 1. Nappi C, Di Spiezio Sardo A, Greco E, Guida M, Bettocchi S, Bifulco G. Prevention of adhesions in gynaecological endoscopy. Hum Reprod Update. 2007; 13(4): 379-394. Epub 2007 Apr 23. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Dubuisson JB, Fauconnier A, Chapron C, Kreiker G, Nörgaard C. Second look after laparoscopic myomectomy. Hum Reprod. 1998; 8(13): 2102-2106. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Alpay Z, Saed GM, Diamond MP. Postoperative adhesions: from formation to prevention. Semin Reprod Med. 2008; 26(4): 313-321. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Cheong YC, Laird SM, Li TC, Shelton JB, Ledger WL, Cooke ID. Peritoneal healing and adhesion formation/reformation. Hum Reprod Update. 2001; 7(6): 556-566. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Pánková S, Hudeček R, Račanská E. Peroperační prevence adhezí v gynekologii. Praktická gynekologie 2009; 4: 1-5.
 6. Kučera E. Pooperační adheze v gynekologii: vznik, komplikace a prevence. Gynekolog 2009; 3: 106-108.
 7. Tulandi T, Murray C, Guralnick M. Adhesion formation and reproductive outcome after myomectomy and second-look laparoscopy. Obstet Gynecol. 1993; 82(2): 213-215.
 8. Mais V, Bracco GL, Litta P, Gargiulo T, Melis GB. Reduction of postoperative adhesions with an auto-crosslinked hyaluronan gel in gynaecological laparoscopic surgery: a blinded, controlled, randomized, multicentre study. Hum Reprod. 2006; 21(5): 1248-1254. Epub 2006 Jan 26. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Mettler L, Audebert A, Lehmann-Willenbrock E, Schive-Peterhansl K, Jacobs VR. A randomized, prospective, controlled, multicenter clinical trial of a sprayable, site-specific adhesion barrier system in patients undergoing myomectomy. Fertil Steril. 2004; 82(2): 398-404. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Pellicano M, Bramante S, Cirillo D, Palomba S, Bifulco G, Zullo F, Nappi C. Effectiveness of autocrosslinked hyaluronic acid gel after laparoscopic myomectomy in infertile patients: a prospective, randomized, controlled study. Fertil Steril. 2003; 80(2): 441-444. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Takeuchi H, Kitade M, Kikuchi I, Shimanuki H, Kumakiri J, Takeda S. Influencing factors of adhesion development and the efficacy of adhesion-preventing agents in patients undergoing laparoscopic myomectomy as evaluated by a second-look laparoscopy. Fertil Steril. 2008; 89(5): 1247-1253. Epub 2007 Dec 26. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Tsuji S, Takahashi K, Yomo H, Fujiwara M, Kita N, Takebayashi K, Miyazaki K, Noda Y. Effectiveness of antiadhesion barriers in preventing adhesion after myomectomy in patients with uterine leiomyoma. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 123(2): 244-248. Epub 2005 Jun 9. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Pellicano M, Guida M, Bramante S, Acunzo G, Di Spiezio Sardo A, Tommaselli GA, Nappi C. Reproductive outcome after autocrosslinked hyaluronic acid gel application in infertile patients who underwent laparoscopic myomectomy. Fertil Steril. 2005; 83(2): 498-500. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.