Endoskopie 2010; 19(2): 50-52

Význam hysteroskopie v diagnostice gynekologických malignit - vlastní zkušenosti

MUDr.Monika Dvorská1, MUDr.Daniel Driák, Ph.D.1, RNDr.Iva Švandová3, MUDr.Borek Sehnal1, MUDr.Petr Holý1, prof.MUDr.Michael Halaška, DrSc.1, MUDr.Kamila Benková2, MUDr.Zuzana Špůrková2
1 Gynekologicko-porodnická klinika, 1 LF UK a FN Na Bulovce, Praha
2 Oddělení patologie, FN Na Bulovce, Praha
3 Katedra fyziologie živočichů, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Úvod: Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Hysteroskopii lze využít v rámci diagnostiky, transcervikální chirurgie či mapování lymfatik u pacientek s karcinomem endometria. Karcinom endometria je druhou nejčastěji se vyskytující gynekologickou malignitou. Jeho incidence má v naší zemi trvale vzestupný charakter. V České republice se incidence pohybuje kolem 32/100 000 žen a rok. Častou obavou při hysteroskopické diagnostice karcinomu endometria je potenciální riziko průniku nádorových buněk do peritoneální dutiny a jejich diseminace. Cílem práce bylo ověřit přítomnost maligních buněk v peritoneální laváži po předchozí hysteroskopii.

Metodika: V průběhu let 2007–2009 bylo na našem pracovišti odebráno při hysteroskopicko-resekčních výkonech 407 vzorků sliznice endometria. V 56 případech byl diagnostikován karcinom endometria. U 46 pacientek, které následně podstoupily operační řešení, byla v průběhu operace odebrána lavage dutiny břišní na cytologické vyšetření.

Výsledky: Z celého souboru pacientek byla vyselektována skupina 56 pacientek, u kterých byl histologicky potvrzen karcinom endometria. V žádném vzorku nebyl popsán histologicky nepříznivý typ, tj. serózní (seropapilární) a světlobuněčný (clear cell) adenokarcinom. U 45 ze sledovaných žen, které následně podstoupily operační řešení, nebyly ve vyšetřovaných nátěrech nalezeny nádorové buňky. U 1 pacientky byla popsána cytologie laváže jako suspektní.

Závěr: V souladu s dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturou a na základě vlastních výsledků jsme přesvědčeni, že hysteroskopickoresekční výkony v rámci diagnostiky karcinomu endometria nezvyšují riziko jeho diseminace do peritoneální dutiny a nezhoršují tím prognózu onemocnění. Naopak vzhledem k cílenému odběru materiálu je považujeme za maximálně přínosné v časné diagnostice tohoto onemocnění.

Klíčová slova: karcinom endometria, hysteroskopie, resektoskopie

Significance of hysteroscopy in diagnostics of gynaecological malignancy - clinical experience

Objectives: Hysteroscopy provides optical evaluation of uterine cavity. Hysteroscopy can be performed in diagnostics, transcervical surgery or lymphatic mapping in patients with endometrial cancer. Endometrial cancer is the second most common malignancy of the female genital tract. Its incidence in the Czech Republic is 32/100,000 women and year with a permanent increasing tendency. The most controversial issue is the potential risk of microscopic extrauterine dissemination of cancerous cells within the peritoneal cavity and circulation during hysteroscopy, and the question if the relatively high pressure of distension medium used during hysteroscopies may or may not multiply the risk. The aim of our study was to verify presence of malignant cells in peritoneal washing performed after previous hysteroscopy.

Materials and Methods: Totally, 407 endometrial biopsies were collected during years 2007–2009 at our clinic. In 56 patients, endometrial cancer was diagnosed. Afterwards, 45 women underwent surgery, during which peritoneal washing (lavage) and cytological examination were done.

Results: Fifty-six patients with histologically verified endometrial carcinoma were studied. The samples examined in the study were classified by grading as follows: G1 n = 34, G1–2 n = 10, G2 n = 10, G3–4 n = 2. In 45 cases that underwent radical surgery, no cancerous cells in peritoneal washings were found. Only in 1 case, the cytology obtained from peritoneal washing was considered to be suspicious. In 9 cases, carcinoma on the base of the polyp was detected, and in 2 cases, no residuum of cancer was observed after hysterectomy.

Conclusion: In accordance with contemporary literature and based on result of our study, we suggest that hystero-resectoscopy does not increase the risk of dissemination of malignant cells within the peritoneal cavity and does not worsen the prognosis of the disease. On the contrary, the samples taken under visual control provide more precise and earlier diagnostics of endometrial cancer.

Keywords: endometrial cancer, dilatation & curretage, hysteroscopy

Zveřejněno: 1. červen 2010


Reference

 1. Cibula D, Petruželka L, a kol. Onkogynekologie. Praha: Grada Publishing, 2009: 42-47, 457-489, 503-557.
 2. Bijen C, de Bock G, ten Hoor K, et al. Role of endocervical curettage in the preoperative staging of endometrial carcinoma, Gynec. Oncol., 2009; 112: 521-525. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Kudela M, Pilka R, Dzvincuk P, et al. Risks in hysteroscopy in patients with endometrial carcinoma. Čes. Gynek., 2002; 67: 74-78.
 4. Gutman G, Almong N, Lessing J, et al. Diagnosis of endometrial cancer by hysteroscopy does not increase the risk for microscopic extrauterine spread in early-stage disease. Gynecol. Surg., 2005; 21-23.
 5. Abu-Rustum NR, Khoury-Collado F, Gemignani ML, et al. Techniques of sentinel node identification for early-stage cervical and uterine cancer. Gynecol. Oncol., 2008; 111: S44-S50. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Feranec R, Otevřel P, Frgala, a kol. Mapování lymfatik a biopsie sentinelové uzliny u pacientek s karcinomem endometria, Klinická onkologie. 2007; 20: 199-204.
 7. Solima E, Brusati V, Ditto A, et al. Hysteroscopy in endometrial cancer: new methods to evaluate transtubal leakage of saline distension medium. Am. J. Obstet. Gynecol., 2008; 198: 241.e1-214.e4. Přejít k původnímu zdroji...
 8. Obermair A, et al. Does hysteroscopy facilitate tumor cell dissemination? Cancer 2000; 88: 139-143. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Sharma M, Taylor A, Magos A, et al. Management of endometrial polyps: a clinical review, Reviews in Gynaecological Practice 2004; 4: 1-6. Přejít k původnímu zdroji...
 10. De Sausa-Damiao R, Lopes RGC, Santos ES, et al. Evaluation of the risk of spreading endometrial cell by hysteroscopy. Obst. Gynecol. Int., 2009; article ID 397079, 4 pages.
 11. Cravello L, Stolla V, Bretelle F, et al. Hysteroscopic resection of endometrial polyps: a study of 195 cases. Eu. J. Obst. Gynecol. Reprod. Biol., 2000; 93: 131-134. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Shushan A, Revel A, Lafer N, et al. Hysteroscopic treatment of intrauterine lesions in pre- and postmenopausal women. J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc., 2002; 9: 209-13. Přejít k původnímu zdroji...
Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.