Aktuality

Z posledního čísla

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Akutní endoskopie a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu

doc.MUDr.Vlastimil Procházka, Ph.D.

Přehledový článek podává souhrn poznatků o problematice endoskopie a nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Studie publikované v posledních letech poskytují informace pro optimální využití endoskopie v souvislostech komplexní péče. Na podkladě důkazů se doporučuje provedení neodkladné endoskopie do 24 hodin od přijetí po předchozím dosažení hemodynamické stability a podání blokátorů protonové pumpy. K zástavě krvácení z ulcerace nebo ošetření viditelné cévy se navrhuje používat klipy nebo termokoagulaci v monoterapii nebo v kombinaci s injekční aplikací vazoaktivních látek. Injekční metoda samostatně by neměla být používána. Alternativou aktivní manipulace a endoskopického ošetření ulcerace s koagulem bez aktivního krvácení je při těžce přístupné lézi konzervativní medikamentózní léčba bez terapeutické endoskopie. Po úspěšném endoskopickém ošetření je doporučeno pokračovat v léčbě blokátory protonové pumpy, především u rizikových lézí intravenózně vysokými dávkami po dobu minimálně 72 hodin.

Laparoskopická splenektomie

prof.MUDr.Zdeněk Kala, CSc., MUDr.Vladimír Procházka, Ph.D., MUDr.Libor Červínek

Laparoskopická splenektomie je bezpečným výkonem pro různé patologické stavy sleziny a krvetvorby. Kontraindikace laparoskopického přístupu závisí částečně i na zkušenosti pracoviště. Absolutní kontraindikací je špatný interní stav, portální hypertenze a masivní splenomegalie. Nejčastější indikací je idiopatická trombocytopenická purpura. Léčba trombocytopenie vždy začíná konzervativními postupy první linie: aplikace kortikoidů a intravenozní imunoglobuliny. Splenektomie tak zůstává léčbou druhé linie u malé části pacientů. Pooperační komplikace jsou málo časté. Kromě kosmetického efektu je výrazně menší riziko rozsáhlé kýly v jizvě než u laparotomického přístupu u kortikodependentních pacientů. Vždy je po výkonu nutná prevence trombembolické nemoci aplikací nízkomolekulárního heparinu.

Vybrané články

Recidivující krvácení z bulbu duodena z píštěle aneuryzmatu arteria hepatica

MUDr.Martin Hanousek, MUDr.Vladimíra Štefková, MUDr.Petr Fojtík, MUDr.Martin Kliment, MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., doc.MUDr.Čestmír Neoral, CSc., doc.MUDr.Roman Havlík, Ph.D., MUDr.Jaroslav Krátký

Aneuryzma arteria hepatica (hepatic arterial aneurysma – HAA) je vzácné onemocnění. Jeho ruptura je velice závažnou komplikací. U 46 % symptomatických pacientů je přítomno gastrointestinální krvácení. Při píštělích do zažívacího traktu jsou vysoké krevní ztráty. Diagnostika onemocnění je možná pomocí ultrasonografického vyšetření, CT vyšetření, angiografického vyšetření, MR (magnetické rezonance), vzácněji při endosonografickém vyšetření a zcela raritně při ezofagogastroduodenoskopii. Formou videokazuistiky prezentujeme případ 38letého muže s recidivujícím krvácením z bulbu duodena. Za pomoci gastroskopie a endosonografie byla diagnostikována píštěl aneuryzmatu arteria hepatica do duodena. Pro úspěšnou léčbu HAA je nezbytný mezioborový přístup.

Přínos endoskopie v časné detekci kolorektální neoplazie v terénu idiopatických střevních zánětů

MUDr.Martin Bortlík, Ph.D.

Idiopatické střevní záněty postihující významnou část tlustého střeva představují rizikový faktor pro vznik kolorektálního karcinomu (KRK). Koloskopické vyšetření je v současné době hlavní metodou k posouzení rizika vzniku KRK a detekci premaligních stadií i časných forem karcinomu u těchto nemocných. Tíže střevního zánětu vyjádřená přítomností strukturálních změn ve střevě patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory kolorektální neoplazie. Pokročilé endoskopické techniky, zejména endoskopie s vysokým stupněm rozlišení a chromoendoskopie, zvyšují diagnostickou výtěžnost koloskopie a umožňují změnu dispenzárního programu od systému mnohočetných náhodných biopsií k cíleným biopsiím makroskopicky viditelných lézí. Přínos dalších, technicky náročných metod (narrow band imaging, autofluorescence, konfokální endomikroskopie) bude nutno posoudit na větších souborech pacientů. U nemocných s endoskopicky resekabilními dysplastickými lézemi může endoskopická terapie odvrátit nutnost kolektomie.

Miniinvazivní slingové operační techniky v léčbě stresové inkontinence moči

MUDr.Martina Poršová, MUDr.Jaroslav Porš, MUDr.Ivan Kolombo, FEBU

Klinicky závažnou stresovou inkontinencí trpí ve věku kolem 45 let asi 20 % žen. V její léčbě lze využít rehabilitační cvičení pánevního dna, které je první volbou při konzervativní léčbě stresové inkontinence. Další možností je elektrostimulace, využití vaginálních pesarů nebo parauretrální aplikace látek. Přehledný článek věnuje pozornost miniinvazivním způsobům léčby stresové inkontinence moči, které postupně nahrazují dříve prováděné operační techniky. U mužů je stresová inkontinence klinicky významnou komplikací po radikální prostatektomii, méně často po endoskopické či otevřené operaci prostaty pro její nezhoubné zvětšení. Přibývá i úrazů s poraněním páteře a míchy a následnou možnou neurogenní poruchou močového měchýře (1). Možnosti léčby mužské stresové inkontinence zahrnují cvičení pánevního dna, protetické pomůcky, parauretrálně aplikované injekce, slingové techniky či umělý svěrač močové trubice (2).Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.