Aktuality

Z posledního čísla

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek, MUDr.Pavla Urbánková

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii

doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Valha

Vyjmutí orgánu nebo jeho části z dutiny břišní představuje při laparoskopii důležitou fázi operace. V gynekologické laparoskopické operativě existuje řada situací, kdy je extrakci nádoru z dutiny břišní nezbytné provést bez jeho porušení. K těmto účelům slouží různé plastikové jednorázové sáčky, tzv. endobagy. Samostatnou kapitolu představuje extrakce útvaru, u kterého nelze vyloučit maligní změny. Nezbytná je maximální opatrnost, protože diseminace obsahu maligního tumoru může zásadně zhoršit prognózu onemocnění. Solidní tumory typu myomu je možné odstranit tzv. morselací pomocí speciálních manuálních nebo elektromechanických laparoskopických přístrojů (morselátorů). Pokud není toto vybavení k dispozici, je někdy extrakce většího útvaru z dutiny břišní problém. Jediným postupem je pak provedení tzv. minilaparotomie, nebo extrakce zadní klenbou pochvy tzv. kolpotomií. V článku je uveden přehled dostupných extrakčních technik s upozorněním na možná rizika.

Akutní endoskopie a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu

doc.MUDr.Vlastimil Procházka, Ph.D.

Přehledový článek podává souhrn poznatků o problematice endoskopie a nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Studie publikované v posledních letech poskytují informace pro optimální využití endoskopie v souvislostech komplexní péče. Na podkladě důkazů se doporučuje provedení neodkladné endoskopie do 24 hodin od přijetí po předchozím dosažení hemodynamické stability a podání blokátorů protonové pumpy. K zástavě krvácení z ulcerace nebo ošetření viditelné cévy se navrhuje používat klipy nebo termokoagulaci v monoterapii nebo v kombinaci s injekční aplikací vazoaktivních látek. Injekční metoda samostatně by neměla být používána. Alternativou aktivní manipulace a endoskopického ošetření ulcerace s koagulem bez aktivního krvácení je při těžce přístupné lézi konzervativní medikamentózní léčba bez terapeutické endoskopie. Po úspěšném endoskopickém ošetření je doporučeno pokračovat v léčbě blokátory protonové pumpy, především u rizikových lézí intravenózně vysokými dávkami po dobu minimálně 72 hodin.

Vybrané články

Slovo úvodem

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Paleček, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Autoři analyzují soubor endoskopických transnazálních operací provedených pro patologie v oblasti selární krajiny. Použité metody: V době od března 2007 do prosince 2010 bylo na Neurochirurgické klinice FN Ostrava provedeno celkem 65 endoskopických transnazálních operací. Z tohoto počtu bylo 55 operací provedených pro adenom hypofýzy, 8 pro non-pituitární léze, 1 pro cystu Rathkeho výchlipky a 2 pacienti byli operováni pro spontánní likvoreu. Výsledky: Radikální exstirpace bylo dosaženo u 75 % afunkčních adenomů hypofýzy, u všech funkčních adenomů a meningeomů. Parciální exstirpace pak byla provedena u 1 tumoru očnice a 1 kraniofaryngeomu. Endonazálně byli také vyřešeni oba pacienti se spontánní likvoreou. V souboru se vyskytly komplikace u 6 pacientů. Tři pacienti byli reoperováni pro pooperační likvoreu. U 3 pacientů se pooperačně objevil diabetes insipidus, u jednoho pacienta pak přetrvával permanentně. Závěr: Endoskopický transnazální přístup je dnes bezpečnou miniinvazivní metodou operace adenomů hypofýz a po získání zkušeností operačního týmu je možné operovat i další léze báze lební.

Dlouhodobé výsledky laparoskopických myotomií pro achalázii se spektrem antirefluxních plastik

MUDr.Václav Drahoňovský, MUDr.Luděk Winkler, MUDr.Patrik Pecák

Cíl: Od roku 1995 do 2007 jsme provedli 101 laparoskopických operací pro stadia I až IV achálazie se třemi druhy antirefluxních plastik přední Dor, zadní Toupet a cirkulární Nissen-Rossetti (NR), u stadia 4 myotomii bez plastiky. Různé antirefluxní plastiky jsme prováděli v závislosti na stadiu achalázie, přítomnosti hiatové hernie, tvaru a lokalizaci hiatu a podle velikosti fundu žaludku. Studií chceme stanovit dlouhodobé výsledky včetně následného gastroezofageálního refluxu po laparoskopických operacích. Metoda: všechny operované jsme obeslali dotazníky kvality života GIQLI (gastrointestinal quality of life index), Likert reflux skóre před a po provedené operaci a skóre spokojenosti s provedenou operací excelentní, dobrý, uspokojivý a špatný. Od 81 operovaných jsme získali všechny potřebné údaje. Výsledky: Skupina myotomie + Nissen-Rossetti cirkulární plastika 31 nemocných se střední dobou sledování 6,5 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 110/25 bodů, GIQLI 126,2 bodů (zdravá populace má skore 120 bodů), skóre spokojenosti excelentní 22 a dobrý 6, součet 28 ze 31 sledovaných. Skupina myotomie + Toupet zadní parciální plastika 33 operovaných se střední dobou sledování 5,8 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 132/77 bodů, GIQLI 122 bodů, skóre spokojenosti excelentní 14, dobrý 17, součet 31 ze 33 sledovaných. Skupina myotomie + přední plastika Dor 10 operovaných se střední dobou sledování 11,1 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 22/13 bodů, GIQLI 120,6 bodů, skóre spokojenosti excelentní 5 a dobrý 5, součet 10 z 10 sledovaných. Skupina myotomie bez antirefluxní plastiky 7 operovaných se střední dobou sledování 9,4 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 29/19, GIQLI 106,3, skóre spokojenosti excelentní 3, dobrý 2, součet 5 ze 7 sledovaných. Závěr: Laparoskopická myotomie s antirefluxní plastikou pro achalazii je bezpečná metoda s velmi dobrým symptomatickým efektem, trvajícím v průměru více jak 8 let po provedené operaci. Nejlepší trvalý antirefluxní efekt mají cirkulární a zadní parciální antirefluxní plastika, dobře provedené antirefluxní plastiky nezhoršují dysfagii.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.