Aktuality

Z posledního čísla

Úloha NBI v endoskopické diagnostice dlaždicových karcinomů hlavy a krku

MUDr.Petr Lukeš, Ph.D., MUDr.Michal Zábrodský, doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., MUDr.Martin Chovanec, Ph.D., MUDr.Eva Foltynová, MUDr.Jaroslav Betka, MUDr.Jan Kastner, prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Narrow Band Imaging (NBI) je endoskopická metoda umožňující pozorovat slizniční změny charakteristické pro rozvoj a růst epitelových nádorů. Pomocí filtrovaného světla je dosahováno vyššího kontrastu mezi epitelem a slizničními cévami než při pozorování bílým světlem. Díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny, které v bílém světle nejsou pozorovatelné. V otorinolaryngologii je metoda používána při vyšetřování flexibilními i rigidními endoskopy v ambulantním režimu, stejně tak během operačních výkonů. Je využívána jako screeningová metoda, při vyšetřování onkologických pacientů po prodělané léčbě, k provádění cílených odběrů biopsií a k přesnějšímu určování resekčních okrajů při operacích zhoubných nádorů.

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Akutní endoskopie a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu

doc.MUDr.Vlastimil Procházka, Ph.D.

Přehledový článek podává souhrn poznatků o problematice endoskopie a nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Studie publikované v posledních letech poskytují informace pro optimální využití endoskopie v souvislostech komplexní péče. Na podkladě důkazů se doporučuje provedení neodkladné endoskopie do 24 hodin od přijetí po předchozím dosažení hemodynamické stability a podání blokátorů protonové pumpy. K zástavě krvácení z ulcerace nebo ošetření viditelné cévy se navrhuje používat klipy nebo termokoagulaci v monoterapii nebo v kombinaci s injekční aplikací vazoaktivních látek. Injekční metoda samostatně by neměla být používána. Alternativou aktivní manipulace a endoskopického ošetření ulcerace s koagulem bez aktivního krvácení je při těžce přístupné lézi konzervativní medikamentózní léčba bez terapeutické endoskopie. Po úspěšném endoskopickém ošetření je doporučeno pokračovat v léčbě blokátory protonové pumpy, především u rizikových lézí intravenózně vysokými dávkami po dobu minimálně 72 hodin.

Vybrané články

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek, MUDr.Pavla Urbánková

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Analýza a možnosti prevence komplikací v gynekologické laparoskopii – retrospektivní studie

MUDr.Radek Müller, doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Zdeněk Vocásek

Článek se zaměřuje na identifikaci výskytu komplikací v gynekologické endoskopii. Analyzovanu operační techniku představuje laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), která byla do spektra gynekologických operací zařazena v roce 1988. Kromě samotných komplikací se zároveň zamýšlíme nad možnostmi jejich prevence. Vycházíme z původní práce, která byla zhotovena na souboru 487 pacientek, jež byly operovány metodou LAVH v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí v období let 2005–2008. Tato data porovnáváme s údaji v Národním registru komplikací v gynekologické laparoskopii. LAVH patří k moderní a výhodné terapii velké skupiny gynekologických patologií. Při dodržení nezbytných postupů je výskyt závažných komplikací podle našich výsledků jen 6,8 %. LAVH je tedy bezpečnou metodou, která plně respektuje principy minimálně invazivní chirurgie.

Artroskopicky asistovaná artrodéza hlezenního kloubu

MUDr.Pavel Sadovský, MUDr.Libor Filip, MUDr.David Musil

Účel: Od roku 2003 používáme ke zpevnění horního hlezenního kloubu artroskopickou metodu. Postupně jsme v indikovaných případech nahradili dříve používané metody otevřených operačních procedur. Metoda artroskopicky asistované dézy hlezna se jeví jako perspektivní alternativa a účelem sdělení je vysvětlit princip a výhody této metody. Metoda: Pracujeme se standardní artroskopickou výbavou. Používáme 2 až 3 vstupní porty. Po mobilizaci hlezna, resekci měkkých tkání a kl. povrchů stabilizujeme postavení talu a vidlice dist. bérce 3–4 šrouby. Po operaci nakládáme sádrové „T“ a „U“ fixační dlahy na 6 týdnů. Podle průběhu hojení na rtg po 6 týdnech povolujeme postupnou zátěž a rehabilitaci kloubů sub talo. Výsledky: AS dezu hlezna jsme provedli u 27 pacientů. 2× jsme zaznamenali nevyhovující valgózní postavení, 1× opožděné kostní hojení. Došlo k rychlému prohojení linie dézy u většiny pacientů. Nezaznamenali jsme infekt povrchní ani hluboký, ani případ flebotrombózy. Závěr: Artroskopicky provedená déza talokrurálního kloubu se nám díky miniinvazivitě přístupu jeví jako velmi účinná operační technika, která je velmi výhodná zejména v terénu častých kožních změn, jizev a trofických změn na distálním bérci.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.