Aktuality

Z posledního čísla

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Jan Krajča, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí. Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace. Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Perkutánní endoskopická gastrostomie v algoritmu terapie pokročilých nádorů hlavy a krku

MUDr.Libor Urbánek, MUDr.Pavla Urbánková

Závažná malnutrice patří k základním symptomům pokročilých maligních nádorů v oblasti hlavy a krku a její včasnou diagnostiku a léčbu je třeba chápat jako nedílnou součást diagnosticko-terapeutického algoritmu. Zlatým standardem pro zajištění vhodné výživy u těchto nemocných se stala perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG). Tento minimálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy. Za optimální považujeme zavedení PEGu již předléčebně, aby byl pacient adekvátně nutričně zajištěn již před zahájením vlastní onkologické terapie a samozřejmě v celém jejím průběhu. Peroperační implantace PEGu v rámci základního onkochirurgického výkonu po resekci stenotického úseku proximálního GIT nám také umožnila dále nabídnout tento výkon i dalším nemocným a redukovat tak provádění klasické gastrostomie na minimum. Tato technika také prakticky vyloučila potenciální rozsev implantačních metastáz vlivem mechanické traumatizace tumoru endoskopem. Stejný přínos má i zavádění PEGu s využitím rigidního ezofagoskopu.

Kam jsme došli v robotické chirurgii – rok 2011

MUDr.Jan Rejholec, MUDr.Roman Maleček, MUDr.Martin Klíma

V roce 2010 jsem na těchto stránkách popisoval první zkušenosti s robotickou kolorektální chirurgií. Popisoval jsem soubor s 55 pacienty, kteří podstoupili roboticky asistovaný výkon pro karcinom kolorekta. V tomto sdělení bychom rádi ukázali zkušenosti z třetího roku operativy s robotickým systémem daVinci v oblasti levého kolon a rekta. Metodika: Do souboru byli zahrnuti pacienti operovaní v roce 2011 na robotickém systému daVinci pro diagnózu kacinomu rekta či rektosigmatu. Předoperačně pacienti byli vyšetření koloskopicky, CT, EUS, laboratorně a dle stagingu podstoupili neoadjuvanci. Standardním výkonem byla nízká přední resekce s TME s výjimkou výše uložených tumorů. V případě kompletní LAR + TME byla provedena protektivní ileostomie, která byla zanořena s odstupem 3 měsíců nebo dle doporučení onkologa. Výsledky: V tomto článku popisujeme některé změny v technice robotické nízké přední resekce ve smyslu použití robotického systému, výsledky operantů v roce 2011, stadia, dobu výkonu a hospitalizaci. Závěr: Roboticky asistovaná nízká přední resekce je výkon plně včleněný do repertoáru Centra robotické chirurgie Krajské zdravotní a. s. Domníváme se, že je plně srovnatelná s otevřeným výkonem. Oproti němu přináší výhody miniinvazivní chirurgie a ve srovnání s laparoskopickou operativou výrazné benefity ve vizualizaci, jistotě a pevnosti obrazu a tím zvyšuje bezpečnost prováděného výkonu.

Vybrané články

Laparoskopický prístup v liečbe vrodených anomálií obličiek

doc.MUDr.Ján Ľupták, PhD., MUDr.Michael Vraný, MUDr.Boris Eliáš, PhD., doc.MUDr.Ján Švihra, PhD., MUDr.Roman Tomaškin, PhD., prof.MUDr.Ján Kliment, CSc.

Cieľ: Autori urobili retrospektívnu analýzu výsledkov laparoskopických operácií u pacientov s vrodenými anomáliami obličiek. Materiál a metodika: Laparoskopicky sme operovali 5 žien a 4 mužov priemerného veku 36,7 roka (12–59 r.) s anomáliami horných močových ciest v období 3/2000–2/2010. Sedem pacientov malo pelvickú dystopiu obličky a dvaja pacienti mali zdvojenú obličku. Laparoskopickú heminefrektómiu sme urobili dvom pacientom s obštrukciou a poruchou funkcie horného/dolného pólu obličky. Urobili sme tri nefrektómie, tri pyelotómie a jednu resekčnú plastiku podľa Hynes-Andersona u pacientov s pelvickou dystopiou obličky. U všetkých pacientov bol použitý transperitoneálny prístup. Výsledky: Priemerný operačný čas bol 147 min. (67–251). Priemerná strata krvi bola 130 ml (40–295 ml) a žiadny pacient nevyžadoval transfúziu krvi. Priemerná doba hospitalizácie bola 2,7 dňa (2–5 dní) a cielený drén bol odstránený priemerne za 1,5 (1–3) dňa po operačnom výkone. Konverziu na otvorený operačný výkon sme nerobili žiadnemu pacientovi. Záver: Laparoskopická liečba vrodených anomálií obličiek je jednoduchá, účinná bezpečná metóda s nízkou morbiditou a dobrými klinickými a funkčnými výsledkami. Detailné zobrazenie počas laparoskopie je veľmi dôležité a zaručuje vhodnú liečbu s minimálnymi komplikáciami.

Lze laparoskopickou adrenalektomii považovat za „zlatý standard“ ?

prof.MUDr.Mojmír Kasalický, CSc., MUDr.Radek Pohnán, MUDr.Radek Doležel, doc.MUDr.Tomáš Zelinka, CSc.

Úvod: Počátek miniinvazivního přístupu v operaci nadledvin můžeme datovat od roku 1992, kdy Gagner jako první na světe provedl adrenalektomii laparoskopickou metodou. Od té doby se laparoskopická adrenalektomie (LA) postupně stala téměř „zlatým standardem“. Typickou indikací k LA je aldosteron-produkující adenom, Cushingův syndrom, feochromocytom nebo méně často se vyskytující adrenální cysty a myelolipomy. Metoda: LA je nejčastěji prováděna transperitoneálním přístupem s polohou nemocného na boku, méně často na zádech. Retroperitoneální přístup je používán méně. Na základě literárních údajů lze říci, že v poslední době počet laparoskopických adrenalektomií významně stoupá. V našem souboru bylo od roku 2006 nejprve na I. chirurgické klinice 1. LF UK a VFN a pak na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN v Praze provedeno transperitoneálním přístupem celkem 137 laparoskopických adrenalektomí (LA) u 130 nemocných. Z toho u sedmi byla provedena oboustranná LA. Ve dvou případech bylo nutno LA konvertovat v laparotomický přístup pro velký rozměr nádoru (13–14 cm). Výsledky: Průměrná délka operace byla 82 minut (40–154 min), u bilaterální LA byla průměrná délka operace 185 minut (125–270 min). Průměrná velikost odstraněného preparátu pomocí LA byla 4,9 cm (1,8–12,5 cm) s průměrnou hmotností 44 g (18–421 g). Nemocní byli sledováni prvních 24 hodin po operaci na jednotkách intenzivní péče, průměrná doba hospitalizace byla 3,7 dne (2–6 dní). Závěr: Laparoskopická adrenalektomie se postupně stává metodou „zlatého standardu“ pro léčbu velké většiny tumorů nadledvin do velikosti 10 cm bez ohledu na fakt, zda se jedná o benigní či maligní nádor bez známek invaze do okolních tkání.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia – indikácie, technika, úskalia, komplikácie

MUDr.Martin Kliment, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia (EUS-FNA) je endoskopická metóda odberu materiálu z patologickej štruktúry v stene tráviacej trubice alebo priľahlom orgáne aspiračnou ihlou pod endosonografickou kontrolou. Medzi indikácie patria masy a nejasná lymfadenopatia v zadnom mediastíne, submukózne nádory žalúdka a pažeráka, zhrubnutie steny pažeráka a žalúdka nejasnej príčiny, nodálny staging karcinómu pažeráka a žalúdka, ložiskové procesy v pankrease a v ľavom laloku pečene. Rýchla on-site cytológia zvyšuje senzitivitu EUS-FNA. Metóda je bezpečná s výskytom komplikácií v menej ako 3 % prípadov. Autori informujú o indikáciách, technike, úskaliach a komplikáciách metódy.



Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.