Z posledního čísla

Vybrané články

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Význam hysteroskopie v diagnostice gynekologických malignit - vlastní zkušenosti

MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Daniel Driák, Ph.D., RNDr.Iva Švandová, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý, prof.MUDr.Michael Halaška, DrSc., MUDr.Kamila Benková, MUDr.Zuzana Špůrková

Úvod: Hysteroskopie poskytuje optické zhodnocení nálezů v dutině děložní. Hysteroskopii lze využít v rámci diagnostiky, transcervikální chirurgie či mapování lymfatik u pacientek s karcinomem endometria. Karcinom endometria je druhou nejčastěji se vyskytující gynekologickou malignitou. Jeho incidence má v naší zemi trvale vzestupný charakter. V České republice se incidence pohybuje kolem 32/100 000 žen a rok. Častou obavou při hysteroskopické diagnostice karcinomu endometria je potenciální riziko průniku nádorových buněk do peritoneální dutiny a jejich diseminace. Cílem práce bylo ověřit přítomnost maligních buněk v peritoneální laváži po předchozí hysteroskopii. Metodika: V průběhu let 2007–2009 bylo na našem pracovišti odebráno při hysteroskopicko-resekčních výkonech 407 vzorků sliznice endometria. V 56 případech byl diagnostikován karcinom endometria. U 46 pacientek, které následně podstoupily operační řešení, byla v průběhu operace odebrána lavage dutiny břišní na cytologické vyšetření. Výsledky: Z celého souboru pacientek byla vyselektována skupina 56 pacientek, u kterých byl histologicky potvrzen karcinom endometria. V žádném vzorku nebyl popsán histologicky nepříznivý typ, tj. serózní (seropapilární) a světlobuněčný (clear cell) adenokarcinom. U 45 ze sledovaných žen, které následně podstoupily operační řešení, nebyly ve vyšetřovaných nátěrech nalezeny nádorové buňky. U 1 pacientky byla popsána cytologie laváže jako suspektní. Závěr: V souladu s dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturou a na základě vlastních výsledků jsme přesvědčeni, že hysteroskopickoresekční výkony v rámci diagnostiky karcinomu endometria nezvyšují riziko jeho diseminace do peritoneální dutiny a nezhoršují tím prognózu onemocnění. Naopak vzhledem k cílenému odběru materiálu je považujeme za maximálně přínosné v časné diagnostice tohoto onemocnění.

Zhodnocení charakteru a vývoje onemocnění u nemocných s uroteliálními nádory horních močových cest

MUDr.Petr Macek, Ph.D., FEBU, MUDr.Viktor Soukup, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Tomáš Hanuš, DrSc., MUDr.Zuzana Vaľová, MUDr.Květoslav Novák, FEBU, MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, prof.MUDr.Jan Dvořáček, DrSc., MUDr.Ivan Pavlík, MBA

Cíl: Zhodnocení biologického chování uroteliálních karcinomů horních močových cest. Metodika: Retrospektivní analýza záznamů za období leden 1996 až leden 2010. Hodnoceno bylo 121 pacientů. Výsledky: Klinické stadium 0a mělo 22 (18,2 %), stadium I 29 (24 %), II 12 (9,9 %), III 37 (30,6 %) a IV 21 (17,3 %) pacientů. Bylo zaznamenáno 27 recidiv a 1 progrese onemocnění, 3leté přežití bez recidivy bylo 63,2 %. Nádorově specifické 3leté přežití bylo 80,3 %, celkové 3leté přežití bylo 73,7 %. Závěr: Výrazná část pacientů (47,9 %) přichází s lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním. I přes radikální léčbu nejsou výsledky příliš příznivé.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.