Aktuality

Z posledního čísla

Miniinvazivní operace jater

doc.MUDr.Zdeněk Šubrt, Ph.D., prof.MUDr.Alexander Ferko, CSc., MUDr.Filip Čečka, Ph.D., MUDr.Bohumil Jon, CSc.

Použité metody: Prospektivně byla hodnocena skupina 47 pacientů, u kterých byla od května 2006 do prosince 2011 provedena laparoskopická resekce jater. Hodnocena byla délka operačního výkonu, celková délka pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče, peroperační krevní ztráta, spotřeba transfuzních přípravků a pooperační komplikace. V případě konverze laparoskopického výkonu byl hodnocen důvod konverze. Výsledky: Za sledované období bylo dokončeno 33 laparoskopických resekcí jater. Šlo o 27 anatomických resekcí včetně hemihepatektomií a 6 neanatomických resekcí. Průměrná doba hospitalizace byla 9,1 (4–18) dní, doba pobytu na JIP činila 2,6 (0–8) dní. Doba trvání operačního výkonu byla průměrně 210 (70–425) minut. Pooperační morbidita činila 30 %, letalita byla nulová. Krevní transfuze byla podána u tří operovaných (9 %). Závěr: Naše zkušenosti ukazují, že laparoskopická resekce jater je proveditelná a bezpečná technika, ale vyžaduje velké zkušenosti v laparoskopické operativě a jaterní chirurgii.

Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii

doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Valha

Vyjmutí orgánu nebo jeho části z dutiny břišní představuje při laparoskopii důležitou fázi operace. V gynekologické laparoskopické operativě existuje řada situací, kdy je extrakci nádoru z dutiny břišní nezbytné provést bez jeho porušení. K těmto účelům slouží různé plastikové jednorázové sáčky, tzv. endobagy. Samostatnou kapitolu představuje extrakce útvaru, u kterého nelze vyloučit maligní změny. Nezbytná je maximální opatrnost, protože diseminace obsahu maligního tumoru může zásadně zhoršit prognózu onemocnění. Solidní tumory typu myomu je možné odstranit tzv. morselací pomocí speciálních manuálních nebo elektromechanických laparoskopických přístrojů (morselátorů). Pokud není toto vybavení k dispozici, je někdy extrakce většího útvaru z dutiny břišní problém. Jediným postupem je pak provedení tzv. minilaparotomie, nebo extrakce zadní klenbou pochvy tzv. kolpotomií. V článku je uveden přehled dostupných extrakčních technik s upozorněním na možná rizika.

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Vybrané články

Radiofrekvenční ablace v terapii časného spinocelulárního karcinomu jícnu

MUDr.Přemysl Falt, MUDr.Ivana Kajzrlíková, MUDr.Petr Vítek, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D., doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D.

Radiofrekvenční ablace je podle dosavadních výsledků efektivní a bezpečná metoda eradikace Barrettova jícnu s časnou neoplazií. Zatím omezené zkušenosti poukazují i na její potenciál v terapii časných spinocelulárních neoplazií jícnu. Autoři prezentují případ léčby časného spinocelulárního karcinomu jícnu kombinací několika sezení endoskopické slizniční resekce a radiofrekvenční ablace.

Hodnocení kvality života žen 6 měsíců po laparoskopické tubulizaci žaludku

Mgr.Radka Bužgová, Ph.D., doc.MUDr.Pavol Holéczy, CSc., Mgr.Marek Bužga

Vítkovická nemocnice, Ostrava 3Ústav fyziologie a patofyziologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava Účel studie: Cílem této studie bylo zhodnotit vliv chirurgické léčby obezity na subjektivní vnímání kvality života žen v souvislosti se zdravím. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 26 žen po laparoskopické tubulizaci žaludku. Ke sběru dat byl použit standardizovaný dotazník pro měření kvality života WHOQOL-BREF. Všechny ženy vyplnily dotazník třikrát: 1 měsíc před operací, 3 a 6 měsíců po operaci. Výsledky: Před operací vykazovaly ženy s morbidní obezitou (zejména do 45 let) statisticky významně nižší kvalitu života v oblasti psychického zdraví (p=0,0001), fyzického zdraví (p=0,0001) a také v jednotlivých položkách celkového hodnocení kvality života (p=0,0017) a spokojenosti se zdravím (p=0,0010) ve srovnání s populační normou. Již po 3 měsících po operaci došlo k výraznému zlepšení kvality života v uvedených doménách i jednotlivých položkách (p=0,0010). Po 6 měsících po operaci vykazovaly pacientky podobné průměrné hodnoty kvality života jako běžná populace. Současně došlo ke statisticky významnému snížení BMI (p<0,001). Závěr: Chirurgická léčba obezity je efektivní pro redukci hmotnosti a současně pro pozitivní změny v kvalitě života související se zdravím u žen s morbidní obezitou.

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.