Aktuality

Z posledního čísla

Léčba invertovaného papilomu

MUDr.Zuzana Balatková, MUDr.Jan Vokurka, CSc., doc.MUDr.Jan Plzák, Ph.D., prof.MUDr.Jan Betka, DrSc., FCMA

Sinonazální papilomy jsou druhým nejčastějším benigním tumorem nosu a vedlejších nosních dutin. Ačkoliv se jedná o benigní tumor, je diagnostice a léčbě těchto tumorů věnován poměrně velký zájem pro jejich lokální agresivitu, vysokou tendenci k rekurencím a riziko maligní transformace. V posledních letech jsou v odborné literatuře také velmi často diskutovány možnosti léčby, a to zejména volba chirurgického přístupu, a současné limity a úspěšnost endoskopické endonazální chirurgie.

Akutní endoskopie a nevarikózní krvácení do horní části gastrointestinálního traktu

doc.MUDr.Vlastimil Procházka, Ph.D.

Přehledový článek podává souhrn poznatků o problematice endoskopie a nevarikózního krvácení do horní části gastrointestinálního traktu. Studie publikované v posledních letech poskytují informace pro optimální využití endoskopie v souvislostech komplexní péče. Na podkladě důkazů se doporučuje provedení neodkladné endoskopie do 24 hodin od přijetí po předchozím dosažení hemodynamické stability a podání blokátorů protonové pumpy. K zástavě krvácení z ulcerace nebo ošetření viditelné cévy se navrhuje používat klipy nebo termokoagulaci v monoterapii nebo v kombinaci s injekční aplikací vazoaktivních látek. Injekční metoda samostatně by neměla být používána. Alternativou aktivní manipulace a endoskopického ošetření ulcerace s koagulem bez aktivního krvácení je při těžce přístupné lézi konzervativní medikamentózní léčba bez terapeutické endoskopie. Po úspěšném endoskopickém ošetření je doporučeno pokračovat v léčbě blokátory protonové pumpy, především u rizikových lézí intravenózně vysokými dávkami po dobu minimálně 72 hodin.

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Jan Krajča, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí. Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace. Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Vybrané články

Dlouhodobé výsledky laparoskopických myotomií pro achalázii se spektrem antirefluxních plastik

MUDr.Václav Drahoňovský, MUDr.Luděk Winkler, MUDr.Patrik Pecák

Cíl: Od roku 1995 do 2007 jsme provedli 101 laparoskopických operací pro stadia I až IV achálazie se třemi druhy antirefluxních plastik přední Dor, zadní Toupet a cirkulární Nissen-Rossetti (NR), u stadia 4 myotomii bez plastiky. Různé antirefluxní plastiky jsme prováděli v závislosti na stadiu achalázie, přítomnosti hiatové hernie, tvaru a lokalizaci hiatu a podle velikosti fundu žaludku. Studií chceme stanovit dlouhodobé výsledky včetně následného gastroezofageálního refluxu po laparoskopických operacích. Metoda: všechny operované jsme obeslali dotazníky kvality života GIQLI (gastrointestinal quality of life index), Likert reflux skóre před a po provedené operaci a skóre spokojenosti s provedenou operací excelentní, dobrý, uspokojivý a špatný. Od 81 operovaných jsme získali všechny potřebné údaje. Výsledky: Skupina myotomie + Nissen-Rossetti cirkulární plastika 31 nemocných se střední dobou sledování 6,5 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 110/25 bodů, GIQLI 126,2 bodů (zdravá populace má skore 120 bodů), skóre spokojenosti excelentní 22 a dobrý 6, součet 28 ze 31 sledovaných. Skupina myotomie + Toupet zadní parciální plastika 33 operovaných se střední dobou sledování 5,8 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 132/77 bodů, GIQLI 122 bodů, skóre spokojenosti excelentní 14, dobrý 17, součet 31 ze 33 sledovaných. Skupina myotomie + přední plastika Dor 10 operovaných se střední dobou sledování 11,1 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 22/13 bodů, GIQLI 120,6 bodů, skóre spokojenosti excelentní 5 a dobrý 5, součet 10 z 10 sledovaných. Skupina myotomie bez antirefluxní plastiky 7 operovaných se střední dobou sledování 9,4 roku. Likert reflux skóre před a po operaci 29/19, GIQLI 106,3, skóre spokojenosti excelentní 3, dobrý 2, součet 5 ze 7 sledovaných. Závěr: Laparoskopická myotomie s antirefluxní plastikou pro achalazii je bezpečná metoda s velmi dobrým symptomatickým efektem, trvajícím v průměru více jak 8 let po provedené operaci. Nejlepší trvalý antirefluxní efekt mají cirkulární a zadní parciální antirefluxní plastika, dobře provedené antirefluxní plastiky nezhoršují dysfagii.

NOTES – současný stav v České republice

MUDr.Jan Martínek, Ph.D., prof.MUDr.Miroslav Ryska, CSc.

NOTES – Natural Orifices Transluminal Endoscopic Surgery – se používá ve spojitosti s novým, prozatím experimentálním, přístupem k operovaným orgánům skrze přirozená tělní ústí. Nejčastějším přístupem je gastrointestinální trakt, kdy se vytvoří artificiální přístup do dutiny břišní v žaludku či rektu. Lze využít také přístupu transvaginálního či transvezikálního. Autoři se v souhrnné části zmiňují o historii tohoto přístupu a současné experimentální fázi, ať již na zvířeti nebo v rámci klinického experimentu. V další části podávají přehled o jednotlivých českých pracovištím zabývajících se experimentálně touto problematikou. V závěrečném shrnutí hodnotí současný stav s výhledem na budoucí rozvoj NOTES.

Da Vinci sakrokolpopexe v chirurgii urogenitálního prolapsu

MUDr.Daniel Struppl

Chirurgická léčba urogenitálního prolapsu je již v současné době velmi aktuální, nicméně díky stárnutí populace jako celku bude těchto případů stále přibývat. Koncept operační léčby prolapsu prochází v posledním desetiletí velmi dynamickými inovativními změnami. Rozvíjejí se nové operační postupy a techniky na základě anatomických a biomechanických studií struktur pánevního dna. Jsou prezentovány nové druhy implantátů s náročným cílem optimální substituce přirozených struktur. Urogenitální prolaps je charakterizován multikompartmentovou insuficiencí a obvykle se vyskytuje kombinace prolapsu přední stěny poševní (uretrocele, cystocele), prolapsu apexu pochvy či dělohy a prolapsu zadní stěny poševní (enterokély a rektokély). Shrnujeme vývoj nejnovějších technik sakrokolpopexe zejména s využitím da Vinci robotického systému a hodnotíme současnou roli robotické sakrokolpopexe v chirurgii urogenitálního prolapsu.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.