Z posledního čísla

Vybrané články

Využití „open laparoscopy“ v diagnostice pokročilého karcinomu ovaria - vlastní zkušenosti

MUDr.Daniel Driák, Ph.D., MUDr.Monika Dvorská, MUDr.Borek Sehnal, MUDr.Petr Holý

Úvod: Ovariální karcinom představuje téměř čtvrtinu všech gynekologických malignit. V České republice se jeho incidence pohybuje kolem 24/100 000 žen a rok. Mortalita zůstává v porovnání s četností výskytu relativně vysoká, 14/100 000 žen a rok. Pětileté přežití se zlepšuje pouze zvolna. Cílem práce byla analýza výsledků otevřené laparoskopie – „open procedure“ provedené na našem oddělení v letech 2003–2008. Metodika: V letech 2003–2008 bylo na našem pracovišti celkem provedeno 24 „otevřených laparoskopií“. Zaznamenali jsme operační čas, operační a jiné komplikace, velikost krevní ztráty, histologický nález a další osud pacientek. Výsledky: Průměrný operační čas činil 50 minut. Nezaznamenali jsme žádné chirurgické peroperační komplikace. Reprezentativní histologické vzorky se podařilo odebrat ve všech případech. Průměrná doba hospitalizace po operaci byla 7 dní. Nezaznamenali jsme žádnou metastázu v místě laparoskopických vpichů. Zemřelo celkem 12 pacientek s průměrným přežitím 11,4 měsíce. Závěr: „Otevřenou laparoskopii“ lze považovat za bezpečnou, relativně minimálně invazivní a spolehlivou operačně-diagnostickou metodu, umožňující přímou vizualizaci břišní dutiny s téměř absolutní histologickou verifikací pokročilých intraabdominálních malignit.

Laparoskopické operácie na pankrease - vlastné skúsenosti

prof.MUDr.Peter Kothaj, CSc., MUDr.Igor Slobodník

Roosevelta v Banskej Bystrici. V období 2005–2010 bolo na tomto pracovisku vykonaných 17 laparoskopických operácií na pankrease – 7 enukleácií, 3 resekcie nádoru a 7 distálnych pankreatektómií s nulovou mortalitou a s dvomi komplikáciami v zmysle dočasnej pankreatickej fistuly. Laparoskopické operácie na pankrease sú na pracoviskách, kde sa robí pokročilá laparoskopická operatíva, štandardným prístupom pri liečbe resekabilných nádorov tela a chvosta pankreasu.

Artroskopická technika „outside-inside-out“ při fixaci zlomeniny interkondylické eminence

MUDr.Vojtěch Havlas, Ph.D., MUDr.Tomáš Trč

Účel studie: Představení a zhodnocení artroskopické techniky „outside-inside-out“ při léčbě zlomeniny interkondylické eminence tibie. Materiál a metoda: Představená operační technika využívá artroskopii k fixaci dislokovaných zlomenin interkondylické eminence typu II a III podle McKeevera za použití zkřížených Kirchnerových drátů. Zhodnoceno je 35 pacientů ošetřených popsanou technikou. Výsledky: Nebyla zaznamenána cévní ani neurologická komplikace. U 2 pacientů bylo nezbytné provedení redresementu pro perzistující ztuhlost kloubu. Velmi dobré výsledky byly zaznamenány u 74 % pacientů, 5 % pacientů udávalo přechodný pocit nestability, 11,5 % pacientů mělo reziduální nestabilitu, v 6 % (2 pacienti) bylo nutno primárně konvertovat na otevřenou repozici. Závěr: Daná technika umožňuje přesnou repozicí fragmentů a zajišťuje dostatečnou stabilitu k hojení, má nízká perioperační rizika a je vhodnou alternativou konvenčně užívaným otevřeným technikám.

Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.