Aktuality

Z posledního čísla

Miniinvazivní operace jater

doc.MUDr.Zdeněk Šubrt, Ph.D., prof.MUDr.Alexander Ferko, CSc., MUDr.Filip Čečka, Ph.D., MUDr.Bohumil Jon, CSc.

Použité metody: Prospektivně byla hodnocena skupina 47 pacientů, u kterých byla od května 2006 do prosince 2011 provedena laparoskopická resekce jater. Hodnocena byla délka operačního výkonu, celková délka pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče, peroperační krevní ztráta, spotřeba transfuzních přípravků a pooperační komplikace. V případě konverze laparoskopického výkonu byl hodnocen důvod konverze. Výsledky: Za sledované období bylo dokončeno 33 laparoskopických resekcí jater. Šlo o 27 anatomických resekcí včetně hemihepatektomií a 6 neanatomických resekcí. Průměrná doba hospitalizace byla 9,1 (4–18) dní, doba pobytu na JIP činila 2,6 (0–8) dní. Doba trvání operačního výkonu byla průměrně 210 (70–425) minut. Pooperační morbidita činila 30 %, letalita byla nulová. Krevní transfuze byla podána u tří operovaných (9 %). Závěr: Naše zkušenosti ukazují, že laparoskopická resekce jater je proveditelná a bezpečná technika, ale vyžaduje velké zkušenosti v laparoskopické operativě a jaterní chirurgii.

Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti

MUDr.Radim Lipina, Ph.D., MUDr.Petr Matoušek, Ph.D., MUDr.Tomáš Krejčí, MUDr.Jan Krajča, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MBA

Účel studie: Cílem práce je zhodnocení prvních zkušeností s využitím peroperačního ultrazvuku při hodnocení radikality endoskopické transnazální exstirpace nádorů selární krajiny. Použité metody: Od září do prosince 2011 bylo provedeno 13 endoskopických transnazálních operací selárních nádorů. Jednalo se o 12 pacientů s makroadenomem hypofýzy a jednoho pacienta s meningeomem. U pacientů bylo provedeno peroperační transsfenoidální ultrazvukové vyšetření. Ultrazvukové nálezy pak byly srovnány s pooperační magnetickou rezonancí. Výsledky: U 11 pacientů byla peroperačním ultrazvukem exstirpace hodnocena jako radikální, u zbylých dvou pak jako parciální. Na pooperační MR byla potvrzena radikální exstirpace u 9 pacientů. U dvou pacientů jsme byli neúspěšní při peroperačním ultrazvukovém hodnocení radikality exstirpace. Závěr: Peroperační ultrazvukové vyšetření je relativně levná a dostupná metoda hodnocení radikality endoskopických transnazálních operací. Pro zhodnocení jeho přínosu ve srovnání s peroperační magnetickou rezonancí je potřeba dalších studií.

Extrakce tumorů z dutiny břišní při laparoskopii

doc.MUDr.Eduard Kučera, CSc., MUDr.Petr Valha

Vyjmutí orgánu nebo jeho části z dutiny břišní představuje při laparoskopii důležitou fázi operace. V gynekologické laparoskopické operativě existuje řada situací, kdy je extrakci nádoru z dutiny břišní nezbytné provést bez jeho porušení. K těmto účelům slouží různé plastikové jednorázové sáčky, tzv. endobagy. Samostatnou kapitolu představuje extrakce útvaru, u kterého nelze vyloučit maligní změny. Nezbytná je maximální opatrnost, protože diseminace obsahu maligního tumoru může zásadně zhoršit prognózu onemocnění. Solidní tumory typu myomu je možné odstranit tzv. morselací pomocí speciálních manuálních nebo elektromechanických laparoskopických přístrojů (morselátorů). Pokud není toto vybavení k dispozici, je někdy extrakce většího útvaru z dutiny břišní problém. Jediným postupem je pak provedení tzv. minilaparotomie, nebo extrakce zadní klenbou pochvy tzv. kolpotomií. V článku je uveden přehled dostupných extrakčních technik s upozorněním na možná rizika.

Vybrané články

Artroskopicky asistovaná artrodéza hlezenního kloubu

MUDr.Pavel Sadovský, MUDr.Libor Filip, MUDr.David Musil

Účel: Od roku 2003 používáme ke zpevnění horního hlezenního kloubu artroskopickou metodu. Postupně jsme v indikovaných případech nahradili dříve používané metody otevřených operačních procedur. Metoda artroskopicky asistované dézy hlezna se jeví jako perspektivní alternativa a účelem sdělení je vysvětlit princip a výhody této metody. Metoda: Pracujeme se standardní artroskopickou výbavou. Používáme 2 až 3 vstupní porty. Po mobilizaci hlezna, resekci měkkých tkání a kl. povrchů stabilizujeme postavení talu a vidlice dist. bérce 3–4 šrouby. Po operaci nakládáme sádrové „T“ a „U“ fixační dlahy na 6 týdnů. Podle průběhu hojení na rtg po 6 týdnech povolujeme postupnou zátěž a rehabilitaci kloubů sub talo. Výsledky: AS dezu hlezna jsme provedli u 27 pacientů. 2× jsme zaznamenali nevyhovující valgózní postavení, 1× opožděné kostní hojení. Došlo k rychlému prohojení linie dézy u většiny pacientů. Nezaznamenali jsme infekt povrchní ani hluboký, ani případ flebotrombózy. Závěr: Artroskopicky provedená déza talokrurálního kloubu se nám díky miniinvazivitě přístupu jeví jako velmi účinná operační technika, která je velmi výhodná zejména v terénu častých kožních změn, jizev a trofických změn na distálním bérci.

Sialendoskopie – nová metoda v diagnostice a léčbě benigní obstrukční choroby slinných žláz

MUDr.Pavel Štrympl, doc.MUDr.Pavel Komínek, Ph.D., MUDr.Tomáš Pniak

Benigní obstrukční choroba vývodového systému velkých slinný žláz, vzniklá na podkladě zánětu a sialolitiázy, patří k nejčastějším onemocněním slinných žláz. Zúžením nebo obstrukcí vývodového systému trpí cca 3,7 % populace (z toho sialolitiázou cca 1,2 % dospělé populace). V současnosti se diagnostika benigních obstrukcí opírá o anamnézu, palpační vyšetření a sonografický nález. Tyto metody nicméně neumožňují podrobné zhodnocení vývodového systému a léčba recidivující sialoadenitidy spočívá stále často v exstirpaci celé slinné žlázy a tím i ztrátě její funkce. Místo a stupeň obstrukce lze podstatně přesněji určit pomocí endoskopického vyšetření vývodového systému (sialendoskopie). Kromě diagnostického přínosu lze endoskopicky provést i cílenou dilataci zánětlivé stenózy či provést extrakci nebo rozdrcení sialolitu a zachovat tak funkci žlázy. Tato progresivně se rozvíjející metoda s sebou nese výhodu léčby cestou přirozeného vývodu slinné žlázy, zefektivňuje léčbu a zkracuje délku rekonvalescence.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia – indikácie, technika, úskalia, komplikácie

MUDr.Martin Kliment, MUDr.Ondřej Urban, Ph.D.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia (EUS-FNA) je endoskopická metóda odberu materiálu z patologickej štruktúry v stene tráviacej trubice alebo priľahlom orgáne aspiračnou ihlou pod endosonografickou kontrolou. Medzi indikácie patria masy a nejasná lymfadenopatia v zadnom mediastíne, submukózne nádory žalúdka a pažeráka, zhrubnutie steny pažeráka a žalúdka nejasnej príčiny, nodálny staging karcinómu pažeráka a žalúdka, ložiskové procesy v pankrease a v ľavom laloku pečene. Rýchla on-site cytológia zvyšuje senzitivitu EUS-FNA. Metóda je bezpečná s výskytom komplikácií v menej ako 3 % prípadov. Autori informujú o indikáciách, technike, úskaliach a komplikáciách metódy.Endoskopie

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.